Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Časopis poskytuje priestor pre publikovanie porovnávacích interdisciplinárnych vedeckovýskumných štúdií, článkov a recenzií zameraných na problematiku vývinu i súčasného stavu slovenskej kultúry. Osobitne sa venuje prezentácii výsledkov výskumu najmä v kontexte vzťahov slovenskej kultúry so slovanským i neslovanským kultúrnym priestorom a sleduje jeho prínos pre európsku kultúru a civilizáciu. Časopis publikuje tiež teoretické štúdie a reflexie tradičných i aktuálnych kultúrnych konceptov v záujme kontinuity a ďalšieho rozvoja Slovenska a jeho kultúrneho potenciálu.

Od roku 2020 internetový časopis s otvoreným prístupom „Culturologica Slovaca“ za základe požiadavky autorov a súhlasu redakčnej rady a Národnej agentúry ISSN vychádza 2 x ročne.

Obsah časopisu tvoria vedecké štúdie a odborné články teoretického i historického charakteru, reflexie rôznych kultúrnych fenoménov, osobností, umeleckej tvorby a vedeckých podujatí ako aj recenzie a kritiky aktuálnych knižných prác.

Časopis poskytuje priestor na publikovanie príspevkov v slovenčine s resumé v anglickom alebo ruskom jazyku.
V časopise sa publikujú tiež vybrané časti úspešne obhájených diplomových, rigoróznych a dizertačných prác študentov s profiláciou v odbore 41. - vedy o umení a kultúre (v minulosti 3.1.2. kulturológia) a v príbuzných humanitných a spoločenskovedných disciplínach spolu s referátmi z posudkov obhájených kvalifikačných prác.

Časopis Culturologica Slovaca vydáva Oddelenie kulturológie ÚMKTKE Filozofickej fakulty UKF v Nitre, preto sa na stránkach časopisu publikuje aj správa o jej činnosti, ďalej správy o činnosti Culturologos a informácie o vybraných vedeckých a umeleckých akciách.

Posudzovanie príspevkov publikovaných v časopise sa uskutočňuje anonymne a realizujú ho odborníci formou peer review, ktorí sa venujú kulturologickým výskumom a ktorí spravidla nie sú členmi redakčnej rady časopisu. Posudzovateľov vedeckých a odborných štúdií a článkov navrhuje hlavný redaktor a redakčná rada časopisu.

 

Formulár na redakčné recenzovanie príspevkov