Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 6, Č. 1/2021

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

A. ŠVAJDOVÁ: Dve odborné podujatia o nezávislej kultúre a koronakríze
K. JAKUBOVSKÁ: Deň otvorených dverí na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre
A. A. GAYO: FUJAK, Július et al.: Los estudios culturales sobre el arte independiente y la cultura (Las perspectivas de
investigación entre los siglos xx y xxi)
A. ŠVAJDOVÁ: Nové publikácie o témach nezávislej kultúry a umenia
E. MORAVČÍKOVÁ: BLAŽEK, Tomáš: Chodí gajdoš po dedine. Gajdošské piesne z okolia Nitry (CD) Vidieť a počuť krásu (takmer) zabudnutého sveta


 

Výzva na zasielanie príspevkov do druhého čísla časopisu
Culturologica Slovaca 2/2021

Aspekty a trendy multimediálnej digitálnej produkcie

Editor: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Mediálne obsahy, ich účinky, systémy a publiká v súčasnosti smerujú k čoraz razantnejšej dominancii digitálnych médií. Mediálni teoretici a kulturológovia o nich uvažujú v kontexte digitálnej revolúcie či nástupu digitálneho veku. Pri nazeraní na aktuálnu mediálnu situáciu si treba uvedomiť, že i v dôsledku týchto procesov dochádza k zmene mediálnej paradigmy. Pripravované číslo časopisu Culturologica slovaca bude mať za cieľ reagovať na aktuálne trendy v oblasti multimediálnej digitálnej produkcie, a to primárne multipriezorovo v dvoch rovinách:
V prvej sa zameriame na oblasť digitálneho marketingu (digitálna fotografia, grafický dizajn, kreatívne myslenie, estetika vizuálnej komunikácie, art marketing etc.) s cieľom priblížiť čitateľovi originálne koncepcie recipročného transferu vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. Osobitnú pozornosť zameriame na umelecké a estetické aspekty a dimenzie rozširujúce marketingovú komunikáciu kultúrnych inštitúcií o funkčné digitálne koncepty moderného natívneho marketingu. Ďalej chceme hľadať na odpovede na otázky spoločenskej zodpovednosti komerčného marketingu a zároveň priblížiť digitálnu konverziu marketingu umenia.
V druhej rovine budeme skúmať to, akú úlohu a postavenie zohrávajú digitálne médiá a konkrétne ich „produkt“ – digitálni influenceri (ovplyvňovatelia, niekedy označovaní prívlastkami ako youtuberi, vlogeri, blogeri, instragrameri, streameri) - v on-line i off-line svete všetkých digitálnych domorodcov, najmä u tých najmladších. Privítame príspevky akcentujúce negatívny vplyv nekritického prijímania posolstiev (Lemon, Hoy, 2018) a identifikácie s digitálnymi ovplyvňovateľmi generáciou Z a Alfa (Keller, Fay 2012), ale zároveň texty reflektujúce pozitívne kontexty ich sociálnej angažovanosti prostredníctvom digitálnych vzorov (Gray et al; 2019; Gifford, Nilsson, 2014). Dôraz bude kladený predovšetkým na tematizáciu ich edukačného a marketingového potenciálu, ako aj na porozumenie konceptu digitálnych influencerov ako nástroja vplyvu v oblasti politiky, ekológie, zdravia, ideológií etc.

Tešíme sa na spoluprácu.


Termín redakčnej uzávierky: 30. septembra 2021


 Celé aktuálne číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.