Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 5, Č. 1/2020

ŠTÚDIE

ROZHĽADY

ROZHOVOR

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

M. BALLAY: Esencia biografie na javisku
M. BALLAY: Pozície hereckej dvojpólovosti v inscenácii Banalita lásky
L. VALKOVÁ: Obrazy citlivých miest slovenskej histórie. Reinterpretácia kultúrnej pamäti v umení


 

Výzva na zasielanie príspevkov do druhého čísla časopisu
Culturologica Slovaca 2/2020

Kulturológia zajtrajška
(perspektívy rozvoja akademickej disciplíny a kulturologickej praxe)


Editor:
Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.

 

Negatívne štatistiky o počtoch študentov kulturológie v horizonte posledných rokov, sťažené podmienky pre uplatnenie sa našich absolventov v kulturologickej praxi, nedostatočné povedomie o odbore v spoločnosti, rezervy v praktických kompetenciách študentov, ako aj časté nazeranie na humanitné disciplíny (vo všeobecnosti) ako neexaktné, nepraktické či ekonomicky menej produktívne v porovnaní s prírodovednými a technickými disciplínami, nás vedie k zamysleniu sa nad aktuálnou situáciou, v ktorej sa kulturológia ocitá. Aký je spoločenský význam kultúry a vied, ktoré ju reflektujú? Aký je spoločenský význam a funkcie kulturológie? Prebiehajúce zmeny (demografické, sociokultúrne, ekonomické, politické a i.) vytvárajú tlak na budúce smerovanie kulturológie ako akademickej disciplíny a tiež kulturologickej praxe. V súvislosti s nimi vzniká potreba hĺbkovej analýzy, prehodnotenia a aktualizácie výskumných, pedagogických a aplikačných prístupov v kulturológii ako predpokladu ďalšieho rozvoja tejto disciplíny. Naším cieľom je otvoriť diskusiu o aktuálnej situácii v oblasti kulturológie ako akademickej a vedeckej disciplíny a tiež kulturologickej praxi, o pozícii kulturológie v rámci akademického prostredia a spoločenského života a diskurzu, o jej spoločenskom význame, funkciách a budúcom smerovaní. Naším zámerom je priniesť analýzu súčasného stavu, komparovať vývoj kulturologickej teórie a praxe na Slovensku a v zahraničí, identifikovať pozitívne príklady a realizované prístupy a načrtnúť potenciálne línie transformácie disciplíny u nás. Pripravované číslo tak bude predstavovať platformu pre otvorenú diskusiu a polemiku z oblasti metodológie kulturologického výskumu, výučby a praxe kulturológa. Prizývame akademikov a odborníkov z praxe, venujúcich sa kultúre, participovať na tomto dôležitom výskumnom zámere a prispieť k riešeniu položenej výskumnej otázky prostredníctvom vedeckých štúdií, odborných článkov, rozhľadov, recenzií, prípadových štúdií a i.

Tešíme sa na spoluprácu.


Termín redakčnej uzávierky: 31. septembra 2020


 Celé aktuálne číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.