Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 7, Č. 1/2022

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

J. FUJAK: Za Michalom Reiserom – osobnosť a dielo
J. FUJAK: Prednáška významnej osobnosti v rámci cyklu Culturologos
K. JAKUBOVSKÁ: Kultúrne potulky 2022
M. ŠTOSEL: Mediálna kultúra I. Vybrané texty k problematike mediálnej propagandy a manipulácie (recenzia)


 

Výzva na zasielanie príspevkov do časopisu
Culturologica Slovaca 2/2022

Kulturologická propedeutika vo vysokoškolskej vzdelávacej praxi

Editor: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Kulturológia ako etablovaný humanitný odbor syntetizujúceho, interdisciplinárneho charakteru dynamicky reaguje na podnetné výzvy aktuálnych procesov v súčasnej kultúre. V edukačnom procese preto následne vyvstávajú reálne výzvy k utvoreniu úvodného rámca (systému úvodov) do štúdia tohto študijného programu a jeho relevantného ukotvenia v celostnom systéme vied o umení a kultúre. Vo vysokoškolskej pedagogickej praxi sa zatiaľ možno stretnúť len so sporadickými textami, didakticky približujúcimi kulturologické poznanie vo forme motivicky kontinuálnych propedeutík. Aktuálna situácia si nevyhnutne žiada obsiahnuť najnovšie spektrum javov, problémov súčasnej kultúry a dôsledne zorientovať absolventa tohto odboru pre jeho neskoršiu, budúcu prax v najrozličnejších typoch kultúrnych inštitúcií, organizácií, príp. rezortoch kultúry. Dosiaľ takýto súbor kulturologického materiálu neexistuje, ktorý by zohľadňoval tieto progresívne výzvy najmä všeobecnej kulturologickej propedeutiky v podobe kompletných učebných textov. Predkladané tematické číslo je preto prioritne určené autorom a autorkám na prezentovanie štúdií ako parciálnych výstupov budúcich kulturologických kompendií z disciplín jadra študijného programu kulturológia: Systematická kulturológia, Základy umeleckej komunikácie a interpretácie, Myslenie o kultúre, Kulturologické koncepcie, Semiotika kultúry a umenia..

Tešíme sa na spoluprácu.


Termín redakčnej uzávierky: 30. septembra 2022


 Celé aktuálne číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.