Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

CULTUROLOGICA SLOVACA, ROČ. 8, Č. 1/2023

ŠTÚDIE A REFLEXIE

ROZHĽADY

ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ČINNOSTI

SPRÁVY A RECENZIE

K. JAKUBOVSKÁ: Správa o činnosti Kreatifikas v akademickom roku 2022/2023
I. HUDECOVÁ: Vyšlo druhé rozšírené vydanie zborníka Interdisciplinárne dialógy
J. FUJAK: Od fusion cez (staro)nové piesne až ku komprovizáciám – pozoruhodný gitarista a skladateľ Miloš Železňák
J. MURÁNSKY: OTRAS: Lájv in Prág! (Hevhetia 2023)
I. HUDECOVÁ: Sferisterio di Macerata


 

Výzva na zasielanie príspevkov do časopisu
Culturologica Slovaca 2/2023

Inovácia kulturologického poznania v praxi vysokoškolského vzdelávania

Editori: prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
            doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Téma budúceho čísla kontinuálne nadväzuje na predchádzajúce tematické zameranie nášho časopisu: Inovácia kulturologické poznania v praxi vysokoškolského vzdelania. Ambíciou najbližšieho čísla bude snaha podnietiť ďalšiu plodnú diskusiu o významnom zástoji kulturologického poznania v priamej reakcii na najaktuálnejšie dianie v spoločnosti, resp. novú meniacu sa paradigmu kultúry. V súčasnom svete neraz čelíme rôznym naliehavým výzvam, ku ktorým chtiac-nechtiac sme nútení promptne zareagovať i v rôznych inovatívnych modeloch vysokoškolského vzdelávania. Zámerom budúceho čísla bude reflektovať široké spektrum tém (vojna na Ukrajine, environmentálna kríza, globalizačné dopady, migrácia, chudoba a i.) ako aktuálnych pre kulturologické uchopenie v rámci jednotlivých nosných predmetov jadra študijného programu kulturológia.

Tešíme sa na spoluprácu.


Termín redakčnej uzávierky: 30. septembra 2023


 Celé aktuálne číslo časopisu v pdf-formáte na stiahnutie.