Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Publikačná etika
Culturologica Slovaca vyžaduje vysoký štandard publikačnej etiky, preto dohliada na porušovanie publikačnej praxe. Časopis prijíma len pôvodné rukopisy, ktoré neboli v rovnakej podobe už predtým publikované, alebo neboli poskytnuté inému vydavateľovi. Autormi poskytnutých prác sú uvádzaní autori a práce neobsahujú nezákonné vyhlásenia, neporušujú práva iných a náležite citujú zdroje. Recenzné konanie je anonymné. Recenzenti by nemali mať konflikty záujmov voči posudzovaným príspevkom. Ich rozhodnutia musia byť objektívne. Recenzenti, redaktori a vydavateľ sú povinní vykonať všetky potrebné úkony na zaručenie kvality vydávaných článkov. Prípadné problémy redaktori časopisu riešia v súlade s etickými zásadami a aktuálnym znením autorského zákona.

Vyhlásenie o voľnom prístupe
Časopis Culturologica Slovaca je voľne prístupným časopisom/ročenkou. Keďže obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, každému používateľovi tejto internetovej domény je povolené bezplatne čítať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať a odkazovať na plné texty článkov, a to bez požiadania o povolenia od vydavateľa alebo autora s výnimkou komerčného využitia publikovaných textov.

Termín redakčnej uzávierky časopisu: 31. marca; 30. septembra b.r.
Termín ukončenia recenzného konania: 31. mája; 30. novembra b.r.
Emailová adresa redakcie časopisu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Časopis vychádza dva krát ročne.
Termín zverejnenia aktuálneho čísla časopisu v internete je v júni a v decembri b.r. po schválení obsahu čísla časopisu v redakčnom kolégiu.

Štúdie publikované v časopise sú zvyčajne zamerané monotematicky. Jedna štúdia má rozsah najviac 20 normovaných strán (1NS 18000 znakov) vrátane anotácie, resumé v anglickom alebo ruskom jazyku a kľúčových slov. Editorom a zostavovateľom tejto časti časopisu je poverený člen redakčnej rady. Editora a tematické zameranie tejto časti časopisu určí redakčná rada časopisu na svojom zasadnutí.

Tematické zameranie časopisu sa zverejňuje v sekcii Informácie pre prispievateľov

Rozhľadové štúdie predstavujú spravidla príspevky materiálového charakteru, alebo vedecké štúdie zamerané na aktuálnu tému z oblasti kultúry v domácom či medzinárodnom kontexte. Rozhľadové štúdie nemusia súvisieť s tematickým zameraním časti Štúdie v časopise.

Zo študentskej vedeckej činnosti: Na návrh školiteľa alebo oponentov a so súhlasom redakčnej rady sa v časopise publikujú štúdie a články, ktoré predstavujú najvýznamnejšie výsledky vynikajúcich diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, ktoré vznikli na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre alebo na iných vedecko-pedagogických a vedeckovýskumných pracoviskách so zameraním na porovnávací výskum kultúry.

V časti Správy a recenzie sa publikujú informácie a správy z konferencií, recenzie a anotácie knižných titulov.

 Formálna úrava príspevku
•    Názov príspevku v slovenskom a anglickom jazyku (14 bodov, tučné, všetky písmená VEĽKÉ,
      zarovnanie na stred).

•    Meno a priezvisko autora/autorov (14 bodov, kurzíva, zarovnanie na stred).
•    Abstrakt v slovenskom jazyku: maximálne 15 riadkov.
•    Kľúčové slová v slovenskom jazyku: maximálne 10 slov.
•    Názvy kapitol (12, tučné, zarovnanie vľavo).
•    Text príspevku (12, zarovnanie do bloku).
•    Na konci príspevku, ak je to potrebné, uviesť dedikáciu k projektu.
•    Kontaktné údaje: meno autora/autorov, afiliácia/afiliácie, e-mail autora/autorov

 Formát textu
•   Typ písma: Times New Roman; v prípade použita neštandardného rezu písma (cyrilika a pod.) prosíme
     o jeho dodanie

•   Veľkosť písma: 12 bodov
•   Zarovnanie: podľa okraja
•   Riadkovanie: 1
•   Okraje strany: horný a spodný 2.5 cm, vpravo a vľavo 2,5 cm
•   Označenie tabuľky: nad tabuľkou, s uvedením zdroja
•   Označenie obrázku: pod obrázkom s uvedením zdroja, obrázky treba dodať aj v osobitnom súbore
     ako prílohu

•   Odkazy na použitú literatúru a zdroje: číslované poznámky pod čiarou priebežne na príslušnej strane.
•   Rozsah textu: nie viac ako 20-25 NS

 

Šablóna príspevku

Formulár na redakčné recenzovanie príspevkov