Internetový kulturologický časopis

ISSN 2453-9740

Hlavný redaktor:

Prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Výkonná redaktorka:   

Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Redakčná rada:

Prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Oddelenie kulturológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre
Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Katedra teórie a dejín umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Ústav slovenskej literatúry SAV
Dr.hab. Halina Czuba, PhD., Katedra Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakove
Mgr. Václav Čermák, PhD., Slovanský ústav Akadémie věd ČR
Doc. Ing. Milan Džupina, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre
Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre
Doc. Vladislav Grešlík, ArtD., Inštitút hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity

Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., Oddelenie etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre
Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., Oddelenie kulturológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre
Doc. Mgr. Elena Knopová, PhD., Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dr.hab. Ewa Kocój, PhD., Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakove
ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., Matica slovenská
Doc. Viktória Liashuk, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

Doc. PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD., Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Trnavskej univerzity
Doc.
Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Oddelenie kulturológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre
Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Oddelenie kulturológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre
Doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., Katedra divadelných štúdií Divadelnej fakulty v Bratislave
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc., Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Assoc. Prof. Dr. Vladimir Penchev, Institut za etnologija i folkloristika s Etnografski muzej kăm Bălgarska akademija na naukite
doc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD., Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta, Prešovskej univerzity
Doc. PhDr. Martin Soukup, PhD., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. Ústav etnologie FF UK Praha
Mgr. Svetlana Vašíčková, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UK v Bratislave
Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave

Formulár na redakčné recenzovanie príspevkov